Die Musikanten

Wolfgang 'Hoppi' Hoffstadt


Gesang

Johannes 'Lang' Fehn


Gitarren, Gesang

Joachim 'Zimmermän' Zimmer


Gesang

Wolfgang 'Wolli' Körner


Keyboards, Quetsch

Markus 'Seng' Degen

 Schlagzeug, Gesang

Dietmar 'Matty' Klatte


Gitarren, Flitsch

Jan 'Hoffi' Hoffstadt


Bass

 

 

 

Christian 'Chris' Longerich


Technik, Höhner-Lobbying